Stowarzyszenie BORIS jest akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Od kwietnia 2016 prowadzi OWES w ramach dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim – zachodnim” (Lider: BORIS, Partner: FISE)
 •  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. Warszawa i warszawsko – wschodnim” (Lider: FISE, Partnerzy: BORIS, FRSO)

Projekty te zakończyły się.

Od marca 2019 kontynuujemy realizację OWES w ramach dwóch kolejnych projektów:

 • „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion żyrardowski” (Lider BORIS, Partner: FISE)
 • „Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (Lider: FISE, Partnerzy: BORIS, FRSO)

Jesteśmy po to, by w lokalnych wspólnotach powstawały przedsiębiorstwa społeczne. Dzięki temu mieszkańcy pozostający dotąd na uboczu rynku pracy wychodzą na prostą i znajdują pracę, a firmy przeznaczają zysk na ważne lokalne sprawy – np. budują place zabaw, pomagają poszkodowanym przez burzę, czy fundują stypendia dla utalentowanych mieszkańców. 

Dzięki nam na Mazowszu powstało pięć przedsiębiorstw społecznych (kawiarnia, agencja opiekunek, telemarketingowa, usługi sprzątania, w których pracuje ponad 50 osób: niewidomi, poruszający się na wózku, osoby wychodzące z bezdomności, osoby opuszczające zakłady karne.

Co robimy?

W ramach OWES świadczymy kompleksowe usługi na rzecz wzmocnienia znaczenia i potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w środowisku lokalnym, a także w gospodarce społecznej. Oferowane usługi będą uzupełnione i obudowane działaniami lokalnymi zmierzającymi do tworzenia lokalnych partnerstw, koalicji i inicjatyw ekonomii społecznej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, które przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w nowo powstałych i w istniejących PES/PS.

Kto może skorzystać z naszych usług?

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Przedstawicieli JST, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, WTZ, CIS i KIS zainteresowanych wspólna pracą nad rozwojem ekonomii społecznej i tworzeniem miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie powiatów objętych projektem, które chcą podjąć aktywność zawodową w przedsiębiorstwach społecznych
 • Przedstawicieli organizacji pozarządowych, które chcą podjąć działalność ekonomiczną oraz tworzyć miejsca pracy (zwłaszcza dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

Jakie konkretnie wsparcie oferujemy?

Oferujemy zarówno szerokie wsparcie merytoryczne środowisk zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz ekonomii społecznej, jak i specjalistyczne doradztwo dla osób i podmiotów chcących założyć i prowadzić PES/PS. Zwracając się do nas, możecie liczyć na:

 • pomoc animatora w nawiązywaniu relacji między lokalnymi partnerami (np. Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Zakładami Aktywności Zawodowej)
 • opracowanie zindywidualizowanej ścieżki wsparcia, w tym
  • wsparcie specjalistów w zakładaniu i prowadzeniu PES/PS (np. spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej z działalnością gospodarczą), w tym ekspercką pomoc m.in. w:
   • opracowaniu biznesplan
   • finansowo – prawnych aspektach rejestrowania i prowadzenia PES/PS
   • finansowo – prawnych aspektach tworzenia miejsc pracy i zatrudniania w PES/PS
   • prowadzeniu działalności w ramach PES/PS
  • zapewnienie możliwości ubiegania się o dotację z projektu na utworzenie miejsca pracy lub wsparcie pomostowe (wysokość dotacji do ok. 10 tys zł na 1 miejsce pracy, wysokość wsparcia pomostowego do ok. 1300 zł na miejsce pracy przez max. 6 miesięcy)
  • wsparcie w nawiązywaniu współpracy z ewentualnymi kontrahentami, lokalnymi partnerami

Co zrobić, aby skorzystać ze wsparcia OWES?

Krok pierwszy: podjąć decyzję o rozpoczęciu działania w sferze ekonomii społecznej: powołania spółdzielni socjalnej, utworzenia miejsc pracy w ramach działalności gospodarczej organizacji pozarządowej, utworzenia przedsiębiorstwa społecznego.

Krok drugi: mieć gotowość zarówno do korzystania ze wsparcia, jak i do wywiązywania się z obowiązków, jakie będą z tego wynikały np. dostarczanie dokumentów, tworzenie biznesplanu, aktywne uczestnictwo w spotkaniach, zaangażowanie w tworzenie i prowadzenie PES/PS.

Krok trzeci: skontaktować się z jednym z animatorów OWES BORIS:

Zbigniew Wejcman (zbyszekw@boris.org.pl) – jeśli działasz w Warszawie, powiecie wołomińskim lub legionowskim.

Stanisława Retmaniak (stanislawa.retmaniak@boris.org.pl_ – jeśli działasz w powiecie warszawskim zachodnim, pruszkowskim, żyrardowskim lub grójeckim.

Katarzyna Bryczkowska doradczyni kluczowa (katarzyna.bryczkowska@boris.org.pl)

Telefon kontaktowy do OWES przy Stowarzyszeniu BORIS: Biuro w Warszawie czynne w godz. 9.00-17.00: 22 620 31 92 w. 18; biuro w Opaczy: 502 668 161 (dyżur dwa razy w tygodniu: wtorki i środy). 

 logo OWES