PLAN ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE WARSZAWSKIM
NA LATA 2015-2020

Założenia programu:

• Wzrostu liczby przedsiębiorstw społecznych na terenie działania OWES, w szczególności spółdzielni socjalnych, WTZ, KIS, CIS i ZAZ oraz przybierających inne formy prawne
• Wzrostu liczby organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego
• Zwiększenia zatrudnienia w istniejących PS, w tym w organizacjach pozarządowych realizujących działania w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
• Poprawy kondycji ekonomicznej istniejących PES na terenie działania OWES
• Budowania partnerstw lokalnych na rzecz ES, z udziałem JST oraz lokalnego biznesu
• Profesjonalizacji działań lokalnych liderów, skutkującej wzrostem ilości miejsc pracy na w ich społecznościach lokalnych
• Zwiększenia udziału JST na terenie działania OWES w tworzeniu i wspieraniu funkcjonowania PS
• Wprowadzaniu zmiany systemowej na poziomie dokumentów gminnych wprowadzających rozwój ekonomii społecznej jako ważnego lokalnego priorytetu
• Wzmocnienia współpracy subregionalnej – wymiany doświadczeń, uczenie się od siebie nawzajem, synergii wiedzy i innych zasobów.